Služby - Safety-MT s.r.o.

Přejít na obsah
Nabízené služby

Poskytujeme svým klientům komplexní služby v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Služby BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ. Zajistíme Vám kompletní služby, které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky v oblasti BOZP.

Součástí námi poskytovaných služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je především:
 • zajištění školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
  • kontrolu provozů ohledně dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
   • vyhledávání a prevence rizik
    • zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
     • řešení problematiky pracovních úrazů (směrnice, hlášení apod.)
      • sledování vybavenosti první pomoci – upozornění na nedostatky
       • ostatní související činnosti v oblasti BOZP
        • zpracování povinné dokumentace
        Služby PO

        Požární ochrana (PO) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Tato oblast vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ.

        Součástí námi poskytovaných služeb v oblasti požární ochrany je především:
        • školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků
        • odborná příprava členů požární hlídky
        • odborná příprava preventisty PO
        • zajištění preventivních požárních hlídek
        • zpracování Požární poplachové směrnice
        • zpracování povinné dokumentace
        • ostatní činnost související s prací OZO PO

        Požární prevence vychází ze základního principu, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, ... Zajistíme Vám kompletní služby, které pokryjí všechny Vaše i zákonné požadavky v oblasti PO
        Revize a kontroly protipožárních zařízení

        V oblasti revizí a kontrol poskytujeme služby:
        • provedení revize a kontroly hydrantů
        • provedení revize a kontroly přenosných hasicích přístrojů
        • provedení revize a kontroly protipožárních uzávěrů
        • provedení revize a kontroly protipožárních klapek
        • provedení revize a kontroly protipožárních ucpávek
        • provedení revize a kontroly protipožárních dveří
        • periodické - tlakové zkoušky nádob na přepravu plynů, hasicích přístrojů

        Další související služby
        • zajistíme opravu závad zjištěných při revizi
        • zajistíme dodávku protipožárních zařízení
        Školení první pomoci pro zaměstnance
        Seminář je zaměřen na život zachraňující znalosti a dovednosti nutné ke včasnému a účinnému poskytnutí první pomoci a resucitace dle platných Guidelines 2015. Účastníci budou mít možnost praktického nácviku úkonů první pomoci na výukovém modelu. Účastník získá dovednost v rozlišení závažnosti stavu, v poskytování první pomoci a následné organizaci pomoci postiženému.
        Zaměstnanci získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci. Lektoři obeznámí účastníky se situacemi, se kterými se mohou setkat (nejen) v rámci svého povolání.

        Seminář je koncipován do čtyř celků a obsahuje následující části:
        První část:
         • Představení přednášejícího, úvodní aktivity, představení, očekávání, zkušenosti přítomných
         • Fungování ZZS, hlášení událostí, komunikace s dispečerem, seznámení s platnou legislativou ČR vztahující se k laické první pomoci, vysvětlení pojmů jako RZP, RLP, letecká záchranná služba, systém Rendez-Vous, integrovaný záchranný systém. Lektoři předvedou rozhovor vedený s dispečerem ZZS s upozorněním důležité informace a časté chyby a povedou nácvik s účastníky. Vysvětlení pojmů TANR (Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), TAPP (Telefonicky asistovaná první pomoc)

        Druhá část:
         • Resuscitace dospělého, dítěte. Tato část kurzu je zaměřena na teoretické znalosti o resuscitaci, ale především na praktický nácvik. Účastníci semináře budou seznámeni se základními pojmy: co je resuscitace, co v sobě pojem zahrnuje, kdy, jak a komu resuscitaci poskytnout; seznámení s technikou, která umožňuje včasnou defibrilaci - AED (automatického externího defibrilátoru), s její obsluhou a dostupností; pro praktický nácvik resuscitace budou použity pomůcky, které umožňují vyhodnotí správnost techniky stlačování hrudníků. Absolventi kurzu nabydou jistotu v poskytování KPR (kardiopulmonální resuscitace). Postupy vychází z platných Gudelines 2015.

        Třetí část:
         • Akutní stavy úrazové, akutní stavy neúrazové - akutní koronární syndrom, bezvědomí, mdloba, kolaps, synkopa, cévní mozková příhoda (CMP), diabetes mellitus - hypoglykemie (pokles krevního cukru)
         • Akutní stavy v pediatrii - křečové stavy, alergická reakce, anafylaxe, astmatický záchvat, akutní zánět hrtanu

        Čtvrtá část:
         • Preventivní opatření na školách
         • Opakování a diskuse

        Školení první pomoci pro zaměstnance provádí profesionální záchranáři.
        © Safety-MT 2023
        Safety-MT s.r.o.
        Rozcestí 721/1, 400 07 Ústí nad labem

        Bc. Martin Trnovec
        kontaktní osoba

        +420 606 744 844
        martin.trnovec@email.cz    
        info@safety-mt.cz
        Návrat na obsah