Hasicí přístroje - Safety-MT s.r.o.

Přejít na obsah
Hasicí přístroj
je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje. Vybavení prostor hasicími přístroji určuje požárně bezpečnostní řešení stavby nebo obdobná dokumentace, která je součástí ověřené projektové dokumentace. Přenosné hasicí přístroje umístěné na svislé stavební konstrukci musí mít rukojeť max. 150 cm nad zemí. Pokud jsou hasicí přístroje umístěny na vodorovné stavební konstrukci, musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. Legislativa určuje povinnost provádění každoročních kontrol  provozuschopnosti u všech typů hasicích přístrojů a periodických kontrol jednou za tři roky (u vodních a pěnových hasicích přístrojů), resp. pět  let (u ostatních hasicích přístrojů).

Kontroly, údržbu a opravy vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany může provádět pouze osoba, která splní podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu hasicího přístroje, tj. pouze oprávněná osoba.
Jaký přístroj vybrat
Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru. Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co vlastně chcete hasit, jaká zařízení a materiály se v místnosti nacházejí a podobně. Na základě toho se pak můžete rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by měl být.
  Třída B
Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství
  • benzín, nafta, barvydehet, tuky, parafín
Hasicí přístroje pěnové a práškové.
  Třída D
Požár lehkých alkalických kovů
  • hořčíkm, slitiny, hliníku
Vzhledem k vysoké teplotě požáru vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků
  Třída A
Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejich hoření je zpravidla provázeno žhnutím
  • papír, dřevo, textil
Hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové
  Třída C
Požáry plynů
  • acetylen, vodík, metan, propan
Hasicí přístroje práškové a sněhové
  Třída F
Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků
  • používaných v kuchyňských spotřebičích
Na tento typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte
v případě zájmu Vám zašleme cenovou nabídku

Petr Trnovec © 2019
Návrat na obsah